Jak Zostać Członkiem ZSRM

Informacja dla kandydatów na członków Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie

Zgodnie ze statutem ZSRM w Szczecinie przyjętym uchwałą Nr 1 Walnego Nadzwyczajnego Zebrania w dniu 17.10.2009 r.

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy, pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, mający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości uzyskane w trybie ustawowym.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na pisemny wniosek kandydata. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty poświadczające posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt. 1, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

§ 12.

Członkiem – kandydatem może być każdy pełnoletni obywatel RP starający się o uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego i wykonujący praktykę pod kierunkiem osoby uprawnionej.

W celu ubiegania się o przyjęcie na członka ZSRM w Szczecinie należy:

- zapoznać się ze statutem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie (treść statutu dostępna TUTAJ),

- wypełnić deklarację kandydata na członka (do pobrania TUTAJ),

- przesłać wraz z załącznikami na adres wskazany w deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia lub przynieść osobiście do siedziby stowarzyszenia,

- opłacić wpisowe po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków ZSRM w Szczecinie


1) Wysokość składki miesięcznej w kwocie 35 zł. (Regulamin opłacania składek) Składka płatna z góry, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia w poczet członków. Można wnosić składki z góry za dowolne okresy przyszłe. W razie ustania członkostwa składka wpłacona za okresy przyszłe nie podlega zwrotowi.

2) Wysokość wpisowego dla nowych członków wynosi 200 zł. Wpisowe płatne w ciągu tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków ZSRM w Szczecinie. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Składki i wpisowe prosimy wpłacać na konto Stowarzyszenia

44 1020 4795 0000 9402 0078 3464

 

Do pobrania:

1. Regulamin opłacania składek

2. Statut

3. Deklaracja kandydata na członka

 


Zachodniopomorskie Stowarzyszenie

Rzeczoznawców Majątkowych

pl. Jana Kilińskiego 3/129

71-414 SZCZECIN

Informacja dla kandydatów na członków Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij