Statut ZSRM

S T A T U T
ZACHODNIOPOMORSKIEGO STOWARZYSZENIA
RZECZOZNAWCOW MAJĄTKOWYCH W SZCZECINIE

 

 

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie" - zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest samodzielną jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, powołaną przez środowisko zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych w województwie zachodniopomorskim i działającą zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz jego celami.


§ 2.
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.


§ 3.
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


§ 4.
Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie (z dokładnym adresem pocztowym i numerem telefonu).


§ 5.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ II.
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6.
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska rzeczoznawców oraz reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych, organizacji społecznych i osób fizycznych.


§ 7.
Stowarzyszenie realizuje wymieniony cel w szczególności poprzez:
1. reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz ochronę ich interesów zawodowych,
2. propagowanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad ich przestrzeganiem,
3. promowanie działalności członków Stowarzyszenia,
4. udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy zawodowej,
5. popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,
6. inicjowanie i propagowanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod i techniki wyceny,
7. współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
8. prowadzenie działalności wydawniczej,
9. opiniowanie projektów aktów prawnych i czynny udział w tworzeniu zasad wyceny,
10. opiniowanie przez Komisję Opiniującą, operatów szacunkowych i innych dokumentów, sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz standardy zawodowe.


ROZDZIAŁ III.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków - kandydatów,
3. członków wspierających,
4. członków honorowych.


§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości uzyskane w trybie ustawowym.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na pisemny wniosek kandydata. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty poświadczające posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt. 1, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.


§ 11.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z urządzeń, świadczeń oraz fachowego pośrednictwa Stowarzyszenia,
3. uczestnictwa w zebraniach, konferencjach, sympozjach i podobnych spotkaniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.


§ 12.
Członkiem – kandydatem może być osoba starająca się o uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

§ 13.
Członek – kandydat korzystają z uprawnień wymienionych w § 11 pkt 2, 3, 4.


§ 14.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uchwałą Zarządu zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji, zawierającej dane o których mowa w § 10 pkt. 2 lit. a i b oraz oświadczeniu o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowo-technicznych Stowarzyszenia.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 17.


§ 15.
1. Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia może pozbawić członkostwa honorowego.


§ 16.
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1. przestrzegania statutów, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, aktywnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
2. przestrzegania zasad etyki zawodowej i stosowania standardów zawodowych.
3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.


§ 17.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia.
2. podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków z powodu:
a) nieusprawiedliwionej przerwy w pracy społecznej w zakresie przyjętych na siebie obowiązków, trwającej ponad 12 miesięcy,
b) zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad 12 miesięcy (pomimo pisemnego upomnienia),
3. likwidacji członka będącego osobą prawną,
4. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
5. wykluczenia członka na mocy uchwały Komisji Etyki z powodu:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia lub środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych.

6. O wykluczeniu decyduje Komisja Etyki w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Komisja Etyki umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Komisji. O treści uchwały Komisja Etyki niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

7. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1-4 stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.


§ 18.
Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2. podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o skreśleniu członka w związku z utratą osobowości prawnej.

 

ROZDZIAŁ IV.
USTRÓJ I WŁADZE STOWARZYSZENIA ORAZ STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 19.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Komisja Etyki.§ 20.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub w przypadku jednomyślności w tym względzie w głosowaniu jawnym.

2. Prezes Zarządu, przewodniczący Komisji Etyki i przewodniczący Komisji Rewizyjnej mogą pełnić funkcję w tej samej władzy nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz, o których mowa w par. 17 władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu drogą powołania osoby spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie składu nie może przekraczać 1/3 liczby członków tych władz.
Wyboru Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.

5. Mandaty członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki wygasają po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

§ 21.
1. Władze Stowarzyszenia obradują na posiedzeniach w formie stacjonarnej albo zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.


Walne Zebranie Członków

§ 22.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 23.
1. W Walnym Zebraniu Członków z głosem decydującym udział biorą:
• członkowie zwyczajni,
• członkowie honorowi.

2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym udział biorą:
• członkowie - kandydaci,
• członkowie wspierający,
• zaproszeni goście.


§ 24.
1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, zaś sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata (nie później niż 30 marca w roku wyborów).

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed zwołaniem Zebrania.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

5. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, bądź w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.


§ 25.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu oraz celami i zadaniami Stowarzyszenia,
2. wybór Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, a nadto przewidzianych niniejszym statutem i regulaminami wewnętrznymi.


§ 26.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków Stowarzyszenia.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbywać się w każdym czasie.


Zarząd Stowarzyszenia

§ 27.
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Stowarzyszenia o ile Statut i regulaminy wewnętrzne nie stanowią inaczej.


§ 28.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa i sześciu członków, którzy wybierają spośród siebie dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

Do pobrania:

1. Statut ZSRM w Szczecinie

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij