22.03.2024

Relacja z Walnego Zebrania Członków

W sobotę, 16 marca 2024r., odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków ZSRM w Szczecinie. Stanowiło ono okazję do podsumowań wydarzeń z życia Stowarzyszenia w trakcie upływającej kadencji władz za lata 2020 – 2024, jak również podstawę do zmian organizacyjnych, odpowiadających wyzwaniom stojącym przez Stowarzyszeniem w przyszłości.

Podczas obrad przyjęto zmiany wybranych postanowień Statutu. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:
  1) zniesienie ograniczenia możliwości pełnienia funkcji Prezesa Zarządu do dwóch kolejno następujących po sobie kadencji;
  2) wprowadzenie możliwości wynagradzania członków władz Stowarzyszenia w ramach pełnionych funkcji (za wolą i na warunkach ustalonych przez Walne Zebranie Członków);
  3) dopuszczalność zatrudnienia osób (w tym członków Stowarzyszenia) do realizacji celów statutowych organizacji (gdyby zaistniała taka potrzeba, a możliwości finansowe na to by pozwalały);
  4) wprowadzenie instrumentów oddziaływania przez Komisję Etyki na osoby naruszające zasady etyki zawodowej (wyszczególnienie możliwych do nałożenia kar).

W ramach części sprawozdawczej obrad przedstawiciele poszczególnych władz i komisji złożyli sprawozdania ze swojej działalności, które po analizie i dyskusji zostały przyjęte bez zastrzeżeń.

Z uwagi na wyborczy charakter obrad wyłoniono również przedstawicieli nowych władz i komisji, działających w ramach Stowarzyszenia, na nową kadencję 2024 – 2028.

Na funkcję Prezesa Zarządu wybrano Grzegorza Kostkę, dla którego będzie to już trzecia kadencja na tym stanowisku. Gratulujemy!

Na członków Zarządu wyłoniono niżej wymienione osoby, które po rozdzieleniu poszczególnych funkcji (obowiązków) objęły następujące stanowiska:
  1) Barbara Kilian – wiceprezes Zarządu,
  2) Beata Walczak – wiceprezes Zarządu,
  3) Zygmunt Kamiński – sekretarz Zarządu,
  4) Maja Kaszkur – skarbnik,
  5) Karolina Ryder – członek Zarządu,
  6) Marek Sobolewski – członek Zarządu.
Dla ostatnich trzech osób z listy jest to pierwsza kadencja we władzach Stowarzyszenia. Serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie decyzję o zakończeniu pracy w Zarządzie (niekandydowaniu) podjęli:
  1) Dominik Jaworski – dotychczasowy wiceprezes Zarządu (działał w Zarządzie 8 lat),
  2) Małgorzata Winiarska – dotychczasowy skarbnik (działała w Zarządzie 4 lata),
  3) Wojciech Dobosz – dotychczasowy członek Zarządu (działał nieprzerwanie w Zarządzie przez 16 lat!).
Bardzo dziękujemy im za ogromne społeczne zaangażowanie na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Następnie wybrano nowy skład:
a) Komisji Rewizyjnej w osobach:
  1) Krzysztof Ryterski – przewodniczący Komisji,
  2) Bogusław Tuła – członek Komisji,
  3) Sylwia Nowak – członek Komisji;
b) Komisji Etyki w osobach:
  1) Janusz Detka – przewodniczący Komisji,
  2) Halina Stankowska – zastępca przewodniczącego Komisji,
  3) Tamara Regulska – sekretarz Komisji,
  4) Ewa Krudos – członek Komisji,
  5) Arkadiusz Czechowski – członek Komisji.

Ponadto zatwierdzono skład Komisji Opiniującej w składzie:
  1) Barbara Kilian – przewodnicząca Komisji,
  2) Beata Walczak – zastępca przewodniczącej Komisji,
  3) Dominik Jaworski - zastępca przewodniczącej Komisji,
  4) Ilona Ciechorska – członek Komisji,
  5) Janusz Detka – członek Komisji,
  6) Grzegorz Kostka – członek Komisji,
  7) Ewa Krudos – członek Komisji,
  8) Krzysztof Ryterski – członek Komisji,
  9) Halina Stankowska – członek Komisji,
  10) Monika Schmidt – członek Komisji,
  11) Bogusław Tuła – członek Komisji,
  12) Cezary Marcinkowski – członek Komisji.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W ostatniej części Walnego Zebrania w toku dyskusji sformułowano wnioski dot. m.in. kwestii organizacji współpracy rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłych sądowych z sądami oraz potrzebę aktualizacji Kroniki Stowarzyszenia w związku ze zbliżającą się wielkimi krokami (już za dwa lata) 30- letnią rocznicą istnienia naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy serdecznie wszystkim członkom osobiście uczestniczącym w Walnym Zebraniu, które stanowiło jedną z okazji do integracji naszego środowiska. Dziękujemy również tym członkom, którzy nie mogąc wziąć udziału w obradach, udzielili stosowanych pełnomocnictw, wykazując tym samym troskę o możliwość dokonywania władnych rozstrzygnięć przez Walne Zebranie Członków (osiągnięcie quorum).
Pozostałych członków zachęcamy do zwiększenia swojej aktywności i korzystania z przysługujących im uprawnień, dających wpływ na kształt naszego Stowarzyszenia.

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij